地藏经结缘网

佛说盂兰盆经注音

佛说盂兰盆经注音


wén rú shì 。 yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán 。

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。

dà mù jiān lián shǐ dé liù tōng , yù dù fù mǔ , bào rǔ bǔ zhī ēn 。

大目犍连始得六通,欲度父母,报乳哺之恩。

jí yǐ dào yǎn guān shì shì jiān , jiàn qí wáng mǔ shēng è guǐ zhōng ,

即以道眼观视世间,见其亡母生饿鬼中,

bù jiàn yǐn shí , pí gǔ lián lì 。 mù lián bēi āi ,

不见饮食,皮骨连立。目连悲哀,

jí yǐ bō chéng fàn , wǎng xiǎng qí mǔ , mǔ de bō fàn ,

即以钵盛饭,往饷其母,母得钵饭,

jí yǐ zuǒ shǒu zhàng bō , yòu shǒu bó shí , shí wèi rù kǒu ,

即以左手障钵,右手搏食,食未入口,

huà chéng huǒ tàn , suì bù de shí 。 mù lián dà jiào ,

化成火炭,遂不得食。目连大叫,

bēi hào tì qì , chí hái bái fó , jù chén rú cǐ 。

悲号涕泣,驰还白佛,具陈如此。

fó yán :‘ rǔ mǔ zuì gēn shēn jié , fēi rǔ yī rén lì suǒ nài hé 。

佛言:‘汝母罪根深结,非汝一人力所奈何。

rǔ suī xiào shùn , shēng dòng tiān dì 、 tiān shén dì qí 、

汝虽孝顺,声动天地、天神地祇、

xié mó wài dào 、 dào shì sì tiān wáng shén , yì bù néng nài hé 。

邪魔外道、道士四天王神,亦不能奈何。

dāng xū shí fāng zhòng sēng wēi shén zhī lì nǎi de jiě tuō 。

当须十方众僧威神之力乃得解脱。

wú jīn dāng shuō jiù jì zhī fǎ , lìng yī qiè nán jiē lí yōu kǔ 。’

吾今当说救济之法,令一切难皆离忧苦。’

fó gào mù lián :‘ shí fāng zhòng shēng , qī yuè shí wǔ rì ,

佛告目连:‘十方众生,七月十五日,

sēng zì zì shí , dāng wéi qī shì fù mǔ jí xiàn zài fù mǔ è nàn zhōng zhě ,

僧自恣时,当为七世父母及现在父母厄难中者,

jù fàn 、 bǎi wèi wǔ guǒ 、 jí guàn pén qì 、 xiāng yóu dìng zhú 、

具饭、百味五果、汲灌盆器、香油锭烛、

chuáng fū wò jù 、 jìn shì gān měi yǐ zhù pén zhōng ,

床敷卧具、尽世甘美以著盆中,

gòng yǎng shí fāng dà dé zhòng sēng 。

供养十方大德众僧。

dāng cǐ zhī rì , yī qiè shèng zhòng , huò zài shān jiān chán dìng 、

当此之日,一切圣众,或在山间禅定、

huò dé sì dào guǒ 、 huò zài shù xià jīng xíng 、

或得四道果、或在树下经行、

huò liù tōng zì zài jiào huà shēng wén yuán jué 、 huò shí dì pú sà dà rén ,

或六通自在教化声闻缘觉、或十地菩萨大人,

quán xiàn bǐ qiū , zài dà zhòng zhōng , jiē tóng yī xīn ,

权现比丘,在大众中,皆同一心,

shòu bō hé luó fàn , jù qīng jìng jiè , shèng zhòng zhī dào ,

受钵和罗饭,具清净戒,圣众之道,

qí dé wāng yáng 。 qí yǒu gòng yǎng cǐ děng zì zì sēng zhě ,

其德汪洋。其有供养此等自恣僧者,

xiàn shì fù mǔ 、 liù qīn juàn shǔ , dé chū sān tú zhī kǔ yìng shí jiě tuō ,

现世父母、六亲眷属,得出三涂之苦应时解脱,

yī shí zì rán ; ruò fù mǔ xiàn zài zhě , fú lè bǎi nián ;

衣食自然;若父母现在者,福乐百年;

ruò qī shì fù mǔ shēng tiān , zì zài huà shēng , rù tiān huá guāng 。’

若七世父母生天,自在化生,入天华光。’

shí fó chì shí fāng zhòng sēng , jiē xiān wéi shī zhǔ jiā zhòu yuàn ,

时佛敕十方众僧,皆先为施主家咒愿,

yuàn qī shì fù mǔ xíng chán dìng yì , rán hòu shòu shí 。

愿七世父母行禅定意,然后受食。

chū shòu shí shí , xiān ān zài fó qián ,

初受食时,先安在佛前,

tǎ sì zhōng fó qián , zhòng sēng zhòu yuàn jìng , biàn zì shòu shí 。

塔寺中佛前,众僧咒愿竟,便自受食。

shí mù lián bǐ qiū jí dà pú sà zhòng jiē dà huān xǐ ,

时目连比丘及大菩萨众皆大欢喜,

mù lián bēi tí qì shēng shì rán chú miè 。

目连悲啼泣声释然除灭。

shí mù lián mǔ jí yú shì rì , dé tuō yī jié è guǐ zhī kǔ 。

时目连母即于是日,得脱一劫饿鬼之苦。

mù lián fù bái fó yán :‘ dì zǐ suǒ shēng mǔ , dé méng sān bǎo gōng dé zhī lì ,

目连复白佛言:‘弟子所生母,得蒙三宝功德之力,

zhòng sēng wēi shén lì gù 。 ruò wèi lái shì , yī qiè fó dì zǐ ,

众僧威神力故。若未来世,一切佛弟子,

yì yīng fèng yú lán pén , jiù dù xiàn zài fù mǔ ,

亦应奉盂兰盆,救度现在父母,

nǎi zhì qī shì fù mǔ , kě wéi ěr fǒu ?’

乃至七世父母,可为尔否?’

fó yán :‘ dà shàn kuài wèn ! wǒ zhèng yù shuō , rǔ jīn fù wèn 。

佛言:‘大善快问!我正欲说,汝今复问。

shàn nán zǐ ! ruò bǐ qiū bǐ qiū ní 、 guó wáng tài zǐ 、 dà chén zǎi xiàng 、

善男子!若比丘比丘尼、国王太子、大臣宰相、

sān gōng bǎi guān 、 wàn mín shù rén , xíng cí xiào zhě ,

三公百官、万民庶人,行慈孝者,

jiē yīng xiān wéi suǒ shēng xiàn zài fù mǔ 、 guò qù qī shì fù mǔ ,

皆应先为所生现在父母、过去七世父母,

yú qī yuè shí wǔ rì , fó huān xǐ rì , sēng zì zì rì ,

于七月十五日,佛欢喜日,僧自恣日,

yǐ bǎi wèi fàn shí , ān yú lán pén zhōng , shī shí fāng zì zì sēng ,

以百味饭食,安盂兰盆中,施十方自恣僧,

yuàn shǐ xiàn zài fù mǔ , shòu mìng bǎi nián wú bìng 、 wú yī qiè kǔ nǎo zhī huàn ,

愿使现在父母,寿命百年无病、无一切苦恼之患,

nǎi zhì qī shì fù mǔ lí è guǐ kǔ , shēng rén tiān zhōng , fú lè wú jí 。

乃至七世父母离恶鬼苦,生人天中,福乐无极。

shì fó dì zǐ xiū xiào shùn zhě , yīng niàn niàn zhōng , cháng yì fù mǔ ,

是佛弟子修孝顺者,应念念中,常忆父母,

nǎi zhì qī shì fù mǔ 。 nián nián qī yuè shí wǔ rì , cháng yǐ xiào cí ,

乃至七世父母。年年七月十五日,常以孝慈,

yì suǒ shēng fù mǔ , wèi zuò yú lán pén , shī fó jí sēng ,

忆所生父母,为作盂兰盆,施佛及僧,

yǐ bào fù mǔ zhǎng yǎng cíài zhī ēn 。

以报父母长养慈爱之恩。

ruò yī qiè fó dì zǐ , yīng cháng fèng chí shì fǎ 。’

若一切佛弟子,应常奉持是法。’

shí mù lián bǐ qiū 、 sì bèi dì zǐ , huān xǐ fèng xíng 。

时目连比丘、四辈弟子,欢喜奉行。

 猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:地藏经结缘网